Historia

 HISTORIA SZKOŁY - KALENDARIUM

1793 Budowa szkoły przy kościele przez ówczesnego dziedzica miasteczka Pławno Ludwika Karśnickiego. Nad szkołą dozór pełnił pleban Teodor Wiesiołowski. Nauczycielem był 18 – letni kleryk z alumna łowickiego JÓZEF SOSZKIEWICZ, który pochodził z Uniejowa.

1809Z chwilą powołania Izb Edukacyjnych oświata zaczęła mieć charakter urzędowy. W miejscowości Pławno ksiądz JÓZEF ALEKSEGO PAULICKI założył szkołę elementarną. Patent nauczyciela otrzymał FRANCISZEK BOCK z Toszka

( prawdopodobnie z pochodzenia Niemiec).

1810Uroczyste rozpoczęcie nauki w szkole. Zapisano 104 dzieci.

1811kwiecieńPrzerwanie nauki z powodu zniszczeń po pożarze. Dymisja nauczyciela Bocka. Patent nauczyciela otrzymuje PAWEŁ IZDEBSKI.

1830 – 1863Prawdopodobnie działalność szkoły była zawieszona. Spowodowane było to niezamożnością mieszkańców Pławna. Część uczniów uczęszczała do szkoły w Gidlach, a nielicznych nauczał organista przy kościele parafialnym.

1872/1873 – W wyniku polityki rusyfikacyjnej reaktywowano szkołę w Pławnie oraz wprowadzono język rosyjski jako obowiązkowy przedmiot.

Przed 1914 - W Pławnie istnieją dwie szkoły„ Jednoklasowa Szkoła Ludowa” założona przez Towarzystwo Macierz Polska przy pomocy tutejszych mieszkańców. Kierownikiem była P. CHROSTOWSKA

Drugą szkołę „Dwuklasowa Szkoła Ludowa” zorganizował i utrzymywał książę Stanisław Lubomirski a mieściła się w kamiennym budynku po byłych stajniach przy ul. Częstochowskiej.

Z chwilą wybuchu I wojny światowej nauka w szkole została przerwana. Wznowiono ją dopiero wówczas gdy wprowadzono okupację austriacką.

1915 – Przekształcenie szkoły dwuklasowej w „Trzyklasową Szkołę Ludową”. Kierownikiem został p. LEON BARTOSZEWSKI.

1919 01 wrzesień – Połączenie miejscowych szkół i przekształcenie w „Siedmioklasową Szkołę Powszechną” im. ST. Konarskiego. Od tego roku funkcję kierownika szkoły pełnił pan CZESŁAW DŁUBAK

Ulegają poprawie warunki lokalowe szkoły. Magistrat dokupił drugi budynek ( dziś znajduje się w nim świetlica środowiskowa).

1928 –Założenie sklepiku szkolnego prowadzonego przez p. St. RUSZCZYŃSKIEGO.

1929 09 czerwiec – Z inicjatywy kierownika szkoły WŁADYSŁAWA BORCZYKA powołano Komitet Budowy Szkoły. Przewodniczącym został M. Landchamps de Berier.

1929 11 listopad – Z okazji Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości

KS. ROMAN KRAWCZYŃSKI dokonał poświęcenia sztandaru szkolnego. Chorążym został uczeń kl. VII Zygmunt Zatoński.

W tym roku poświęcono również sztandar Drużyny Harcerskiej ufundowany przez

1929/1930Powstanie Szkolnego Koła PCK ,które w 1930r. otrzymało własny sztandar.

1930 - Zamknięcie szkoły z powodu epidemii szkarlatyny

193107-21grudzień – Zawieszenie zajęć w związku z udziałem nauczycieli w Powszechnym Spisie Ludności.

18.X.1933 – Przeprowadzono pierwsze wybory do Zarządu Gminy Uczniowskiej (obecna nazwa : Samorząd Uczniowski )

193804 listopadOtrzymanie przez szkołę w Pławnie nowej nazwy „Publiczna Szkoła Podstawowa III stopnia” .

1933-1935 - Do szkoły uczęszczało 400 uczniów z tego 33% stanowili uczniowie pochodzenia żydowskiego.

1938 styczeń - Decyzją Inspektora Szkolnego w Piotrkowie Trybunalskim szkoła w Pławnie otrzymuje nazwę Publiczna Szkoła Podstawowa.

                                                   1939 – 1945
            Okres II Wojny Światowej

25 .09. 1939 - zwolnienie z obowiązku szkolnego uczniów pochodzenia żydowskiego oraz zwolnienie z pracy nauczycielek, które były mężatkami. Z nauki wycofano historię i geografię. Począwszy od kl . II wprowadzono naukę języka niemieckiego .

Na budynku zawieszono tablicę z napisem : Schule.

W okresie okupacji kierownikiem szkoły był P. ANTONI STAROSTKA. Od 01.01.1942r. funkcję tę pełnił P. STANISŁAW MIKULSKI

 

03.03.1942- Otwarcie dla młodzieży od 14 - 18 roku życia Obowiązkowej Rolniczej Szkoły Zawodowej. 22.09. 1942r.- zmniejszenie liczby uczniów na skutek akcji władz niemieckich . Uczniowie pochodzenia żydowskiego wraz z rodzinami zostali wysiedleni do getta w Radomsku.

Okres powojenny

1945 styczeń - Zawieszenie nauki szkolnej na skutek dezorganizacji związanej z wycofywaniem się wojsk niemieckich.
01.03.1945 - Kierownikiem szkoły została mianowana P. MARIAMOSKWIŃSKA. Wznowiono naukę historii i geografii, przy czym w nauczaniu historii miano opierać się na przyjaznych stosunkach polsko -radzieckich.
1945 kwiecień- Rozpoczęto remont budynków szkolnych pod kierownictwem

P.WŁADYSŁAWA KRYMARYSA.

1946 wrzesień - Objęcie funkcji kierownika szkoły przez P. JAKUBA MAZELĘ. Założono instalację elektryczną, wstawiono 2- dwuosobowe ławki, utworzono bibliotekę szkolną.
1947 wrzesień - Kierownikiem szkoły zostaje P. STANISŁAW ZATOŃ z Gowarzowa, który zradiofonizował klasy, dzięki czemu uczniowie mogli słuchać edukacyjnych audycji .
1953/1954 - Funkcję kierownika szkoły pełni P. ALEKSANDRA MOSKWIŃSKA
Otrzymanie przez szkołę dwóch mikroskopów za udział uczniów w akcji obowiązkowych dostaw plonów przez rolników.(Społeczeństwo Pławna zajmuje pierwsze miejsce w województwie.)

Utworzenie świetlicy szkolnej, której kierownikiem została P. HALINA. BRZÓZKA.
1958/1959 - W związku z decyzją rządu o stopniowym odchodzeniu placówek oświatowo - wychowawczych od Kościoła zdjęto ze ścian szkolnych, religijne emblematy .
1961/1962 - Przeniesienie zajęć z religii do punktu katechetycznego przy kościele parafialnym.

 

01 maj 1962

Uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego

pod budowę nowej szkoły.

1963 03 wrzesień - wizyta w szkole Ministra Oświaty.

1963/1964 – W szkole zorganizowano kursy dla dorosłych pozwalające na ukończenie kl. VII szkoły podstawowej. Osobny kurs zorganizowano dla tych którzy ukończyli 35rok życia .

11 LISTOPAD – 1964

ODDANIE DO UŻYTKU TRZECIEJ W POWIECIE RADOMSZCZAŃSKIM TYSIĄCLATKI,

KTÓRA OTRZYMUJE NR. 782.

PATRONEM SZKOŁY ZOSTAJE LEON KRUCZKOWSKI

 

Dyrektorem szkoły zostaje P. Dominika Nowak

 

03 luty 1974

W XXIX ROCZNICĘ WYZWOLENIA ZIEMI RADOMSZCZAŃSKIEJ I W X ROCZNICĘ ISTNIENIA SZKOŁY POMNIKA TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO IM. LEONA KRUCZKOWSKIEGO , SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA OTRZYMUJE SZTANDAR KTÓREGO FUNDATOREM JEST KOMITET RODZICIELSKI.

1966 01 wrzesień - Przekształcenie 7-klasowej Szkoły Podstawowej w Ośmioklasową Szkołę Podstawową.

1981 13 grudzień - Wprowadzenie na terenie całego kraju stanu wojennego .Zajęcia w szkole zostały zawieszone do dn. 02 stycznia 1982r.

1996 czerwiec - Z inicjatywy ówczesnego dyrektora szkoły mgr STANISŁAWA MALISZEWSKIEGO, Rady Rodziców ,Grona Pedagogicznego i uczniów zorganizowano pierwszy w Gminie Gidle festyn dla dzieci ph.” Pomagając Szkole, Pomagasz dzieciom”. W tym roku odbywa się także I Bieg o Puchar Wójta Gminy Gidle.

1999 01 wrzesień – W wyniku reformy oświaty utworzono Zespół Szkolno – Gimnazjalny w którym mieści się Publiczna Szkoła Podstawowa oraz Publiczne Gimnazjum

2001 19 grudzień - Wizyta w szkoleks. bp dr JANA WĄTROBY.

2005 02 kwiecień - W związku ze śmiercią Ojca Świętego JANA PAWŁA II z inicjatywy młodzieży szkolnej wszyscy uczestniczą we Mszy Św. celebrowanej przez ks. proboszcza JANA RACHWALIKA

2006 27 marzec - Wizyta w Szkole ks. abp dr STANISŁAWA NOWAKA.