PROCEDURY obowiązujące wPSP w Pławnie

 • icoprocedury.doc, PROCEDURA NR 1 KONTROLI I EGZEKWOWANIA REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO I OBOWIĄZKU NAUKI
 • icoprocedury[2].doc, PROCEDURA NR 3 DOTYCZĄCA DIAGNOZY ŚRODOWISKA UCZNIA ORAZ WYSTEPUJĄCYCH ZAGROŻEŃ
 • icoprocedury[3].doc, PROCEDURA NR 4 DOTYCZĄCA POSTEPOWANIA W SYTUACJI STWIERDZENIA NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH UCZNIA
 • icoprocedury-obowiazujace-w-zsg-w-plawnie.doc, PROCEDURA NR 5 DOTYCZĄCA UDZIELENIA UCZNIOM POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
 • icoprocedury[5].doc, PROCEDURA NR 6 DOTYCZĄCA ORGANIZOWANIA I UCZESTNICTWA UCZNIÓW W ZAJĘCIACH DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH
 • icoprocedury[6].doc, PROCEDURA NR 7 UDZIELANIA POMOCY UCZNIOM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
 • icoprocedury[8].doc, PROCEDURA NR 9 UBIEGANIA SIĘ O INDYWIDUALNY PROGRAM LUB TOK NAUCZANIA
 • icoprocedury[9].doc, PROCEDURA NR 10 DOTYCZACA USPRAWIEDLIWIEŃ NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW W SZKOLE
 • icoprocedury[10].doc, PROCEDURA NR 11 POSTEPOWANIA WOBEC UCZNIA ZESPOŁU SZKOLNO – GIMNAZJALNEGO W PŁAWNIE, KTÓRY SAMOWOLNIE OPUSZCZA SZKOŁĘ ORAZ WAGARUJE.
 • icoprocedury[11].doc, PROCEDURA NR 12 DOTYCZACA SKREŚLENIA Z LISTY UCZNIÓW
 • icoprocedury[12].doc, PROCEDURA NR 13 POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA NARUSZENIA GODNOŚCI OSOBISTEJ NAUCZYCIELA LUB INNEGO PRACOWNIKA SZKOŁY PRZEZ UCZNIA ZESPOŁU SZKOLNO – GIMNAZJALNEGO W PŁAWNIE
 • icoprocedury[13].doc, PROCEDURA NR 14 POSTEPOWANIA W PRZYPADKU NARUSZENIA GODNOŚCI OSOBISTEJ UCZNIA ZESPOŁU SZKOLNO – GIMNAZJALNEGO W PŁAWNIE
 • icoprocedury[14].doc, PROCEDURA NR 15 DOTYCZĄCA ZAKŁÓCANIA TOKU LEKCJI
 • icoprocedury[15].doc, PROCEDURA NR 16 POSTEPOWANIA W SYTUACJI STWIERDZENIA DEWASTACJI MIENIA I CUDZEJ WŁASNOŚCI W ZESPOLE SZKOLNO – GIMNAZJALNYM W PŁAWNIE
 • icoprocedury[16].doc, PROCEDURA NR 17 POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU GDY ZACHODZI PODEJRZENIE, ŻE UCZEŃ JEST POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW
 • icoprocedury[17].doc, PROCEDURA NR 18 POSTEPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA
 • icoprocedury[19].doc, PROCEDURA NR 19 POSTEPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA PALENIA PAPIEROSÓW PRZEZ UCZNIÓW
 • icoprocedury[26].doc, PROCEDURA NR 20 DOTYCZĄCA ZAGROŻENIA DEMORALIZACJĄ UCZNIA
 • icoprocedury[20].doc, PROCEDURA 21 POSTEPOWANIA WOBEC UCZNIA – SPRAWCY CZYNU KARALNEGO LUB PRZESTĘPSTWA
 • icoprocedury[21].doc, PROCEDURA NR 22 POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KRADZIEŻY NA TERENIE SZKOŁY
 • icoprocedury[18].doc, PROCEDURA NR 23 KORZYSTANIA Z TELEFONOW KOMÓRKOWYCH
 • icoprocedury[22].doc, PROCEDURA 24 DOTYCZĄCA POSTEPOWANIA W SYTUACJI FAŁSZERSTWA W SZKOLE
 • icoprocedury[23].doc, PROCEDURA NR 25 POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UCZENNICY W CIĄŻY
 • icoprocedury[24].doc, PROCEDURA NR 26 DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH SPORNYCH I KONFLIKTOWYCH
 • icoprocedury[25].doc, PROCEDURA NR 27 DOTYCZACA UCZNIA DOJEZDŻAJACEGO DO SZKOŁY AUTOBUSEM SZKOLNYM
 • icoprocedury[27].doc, PROCEDURA NR 28 DOTYCZĄCA ZASAD ORGANIZACJI DYSKOTEK SZKOLNYCH
 • icoprocedury[28].doc, PROCEDURA NR 29 DOTYCZĄCA UDZIEL;ANIA PIERWSZEJ POMOCY
 • icoprocedury[29].doc, PROCEDURA NR 30 POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRÓB SAMOBÓJCZYCH LUB SAMOBÓJSTA UCZNIA